ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่ม
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
Telephone :0819504371
Email :
กลุ่ม / แผนก : บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์